Latin mondások

Közzétette:

2009. június 28.
ancient_rome

A capite foetet piscis.

Fejétől bűzlik a hal.

Ab ovo usque ad mala.

Elejétől a végéig.

Ab urbe condita.

A város alapításától fogva.

Abusus non tollit usum.

A visszaélés nem szünteti meg a szokást.

Acta est fabula. (Augustus)

Vége a mesének.

Acti labores iucundi. (Cicero)

Munka után édes a pihenés.

Ad absurdum.

A képtelenségig.

Ad acta.

Lezárt ügyek.

Ad hoc.

Ehhez.

Ad infinitum.

A végtelenségig.

Ad Kalendas Graecas.

Görög elsején – sohanapján.

Ad maiorem Dei gloriam.

Isten nagyobb dicsőségére.

Ad usum delphini.

A trónörökös használatára.

Aetas semper aportat aliquid novi.

Minden korszak hoz valami újat.

Alea iacta est. (Suetonius)

A kocka el van vetve.

Alma mater.

Tápláló anya.

Altius, citius, fortius.

Magasabban, gyorsabban, erősebben.

Amici, diem perdidi!

Barátaim, elvesztegettem egy napot.

Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Szeretem Platónt, de jobban szeretem az igazságot.

Amor is aspectu.

A szerelem a ránézésben rejtezik.

Animus in consulendo liber.

A lélek a tanácskozásban szabad.

Anno Domini.

Az Úr esztendejében.

Aquila non captat muscas.

A sas nem fogdos legyeket.

Argumentum ad hominem.

Érv elés az emberhez.

Arma virumque cano.

Fegyvert, s vitézt éneklek.

Ars amandi.

A szerelem művészete.

Ars longa, vita brevis. (Hippocrates)

A művészet örök, az élet rövid.

Audiatur et altera pars!

Hallgattassék meg a másik fél is.

Aurea mediocritas. (Horatius)

Arany középszer.

Aurora Musis amica.

A hajnal a múzsák barátnője.

Aut Caesar, aut nihil.

Vagy Caesar, vagy semmi.

Aut prodesse volunt, aut delectare poetae.

Vagy használni akarnak a költők, vagy gyönyörködtetni.

Ave Caesar, morituri te salutant.

Üdvözlégy Cézár, a halálbamenők
köszöntenek!

Barba non facit philosophum.

Nem a szakáll teszi a filozófust.

Beatus ille, qui procul negotiis.

Boldog az, aki távol van a közügyektől.

Bella garant alii, tu felix Austria nube!

Mások csak viseljenek háborút, te, boldog Ausztria, házasodj!

Bellum omnium contra omnes.

Mindenki háborúja mindenki ellen.

Bene qui latuit, bene vixit.

Aki jól rejtőzködött, jól élt.

Bis dat, qui cito dat.

Kétszer ad, aki gyorsan ad.

Brutus telluri osculum dedit, quia ea mater communis omnium mortalium esset.

Brutus csókot adott az anyaföldnek, mert az minden élő közös anyja.

Calumniare audacter, aliquid semper haeret.

Vakmerően kell rágalmazni, valami úgyis ráragad.

Captatio benevolentiae.

A jóindulat elnyerése.

Carpe diem!

Ragadd meg a napot!

Cave canem.

Óvakodj a kutyától!

Certa amittimus, dum incerta petimus. (Plautus)

Futsz a bizonytalanért, s elveszted majd, ami biztos.

Ceterum censeo Karthaginem esse delendam.

Egyébként az a véleményem, hogy Karthágót el kell pusztítani.

Circulus vitiosus.

Ördögi kör.

Cogito, ergo sum.

Gondolkodom, tehát vagyok.

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur.

Egyetértéssel a kicsik is naggyá lesznek, a széthúzástól a legnagyobbak is elenyésznek.

Condicio, sine qua non.

Feltétel, ami nélkül nem megy.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

A halál ereje ellen nincs orvosság a kertekben.

Coram cano capite assurgite!

Az ősz fő előtt álljatok fel!

Credo, quia absurdum est.

Hiszek, mert képtelenség.

Cui prodest?

Kinek van belőle haszna?

Cuius regio, eius religio.

Akié a föld, azé a vallás!

Cum grano salis.

Egy szem sóval.

De gustibus non est disputandum.

Az ízlésekről nem lehet vitázni.

De gustibus non est disputandum.

Vannak különös szenvedélyek a világon

De nobis, sine nobis.

Rólunk, nélkülünk.

De omnibus dubitandum est.

Mindenről kételkedni kell.

Deus ex machina.

Isten a gépből.

Dic, duc, fac, fer!

Mondd, vezess, csináld, tedd!

Dies diem docet.

Napról napra tanulunk. (Nap napot tanít.)

Diliges proximum tuum, sicut te ipsum.

Szeresd tenmagadat, mint felebarátodat.

Divelli a caro res est durissima amico.

Legkeserűbb elválni a drága baráttól.

Diversas diversa iuvant. (Cornelius Gallus)

Az ellentétek vonzzák egymást.

Divide et impera.

Oszd meg, és uralkodj!

Do, ut des.

Adok, hogy adj.

Docendo discimus.

Tanítva tanulunk.

Domus amica, domus optima. (Erasmus)

Baráti hajlék a legjobb hajlék.

Donec eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris.

Amíg sikeres leszel, sok barátot fogsz számlálni, amint beborul fölötted az ég, magadra maradsz.

Dulce et decorum est pro patria mori.

Édes és dicső a hazáért meghalni.

Dum spiro, spero.

Míg élek, remélek.

Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas.

Egyél, igyál, játsszál, a halál után nincs gyönyör!

Eligas, quem diligas!

Válaszd meg, kit szeretsz!

Errare humanum est.

Tévedni emberi dolog.

Esse opportet, ut vivas, non vivere opportet, ut edas.

Enni kell, hogy éljünk, de nem azért kell élni, hogy együnk.

Est modus in rebus.

Van mérték a dolgokban.

Et cetera.

És a többi.

Et facere et pati fortia Romanum est.

Nagy dolgokat cselekdni és hősi dolgokat eltűrni római jellemre vall.

Et tu, mi fili Brute?

Te is fiam, Brutus?

Eo ipso.

Magától értetődik.

Exlex.

Törvényen kívül.

Ex nihilo nihil fit.

Semmiből semmi se lesz.

Ex ungue leonem.

Oroszlánt a körméről.

Exceptio firmat regulam.

Kivétel erősíti a szabályt.

Exegi monumentum aere perennius.

Ércnél maradandóbb emlékművet állítottam magamnak.

Exemplis discimus. (Phaedrus)

Példákból tanulunk.

Exercitatio artem parat. (Tacitus)

Gyakorlat teszi a mestert.

Exitus acta probat. (Ovidius)

Tettet a vég igazol.

Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita.

Magyarországon kívül nincs élet, vagy ha van, az nem olyan.

Faber quisque suae fortunae est.

Mindenki a saját szerencséjének kovácsa.

Facile, quod volumus, credimus.

Könnyen elhisszük, amit akarunk.

Factum fieri infectum non potest.

A megtörténtet meg nem történtté tenni nem lehet.

Favete linguis!

Ne rezzents nyelvet!

Festina lente! (Suetonius)

Lassan járj, tovább érsz! (Lassan a testtel!)

Fiat iustitia, perdat mundus!

Legyen igazság, még ha belepusztul is a világ!

Fide, sed cui, vide!

Higgy, de hogy kinek, nézd meg!

Filius ante patrem.

Az apa megelőzi a fiút.

Finis coronat opus.

A vége koronázza a művet.

Fluctuat, nec mergitur.

Imbolyog a hajó, de sohasem süllyed el.

Fortes fortuna adiuvat.

A bátrakat a szerencse is segíti.

Fortes fortuna adiuvat. (Terentius)

Bátraké a szerencse.

Fortiora, fortia, fortissima.

Erősebb, erős, legerősebb.

Fugit irreparabile tempus.

Elfut a visszahozhatatlan idő!

Fuimus Troes, fuit Ilium.

Csak voltunk trójaiak, a múltté Ilion.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.

Addig örüljünk, amíg fiatalok vagyuk.

Graeca fides, nulla fides.

Görög hűség nem hűség. (A görögöknek sose higgy!)

Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio.

A meghódított Görögország a barbár győztest leigázta, és behozta a művészetet a parasztos Latiumba.

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.

A csepp kivájja a követ nem erőszakkal, hanem gyakori eséssel!

Hic et nunc.

Itt és most.

Hic nobis vincendum aut moriendum est.

Itt győznünk avagy meghalnunk kell.

Hic Rhodos, hic salta.

Itt van Rhodosz, itt ugorj!

Historia est magistra vitae.

A történelem az élet tanítómestere.

Hoc erat in votis.

Szívünk óhaja volt.

Hodie mihi, cras tibi.

Ma nekem, holnap neked.

Homo homini lupus.

Ember embernek farkasa.

Homo sum, nihil humani a me alienum puto.

Ember vagyok, nem idegen tőlem semmi emberi.

Homo unius libri.

Egykönyvű ember.

Honesta mors turpi vita potior. (Tacitus)

Jobb a tisztes halál, mint a becstelen élet.

Honores mutant mores, raro in meliores.

A tisztségek megváltoztatják az erkölcsöket, ritkán teszik jobbá.

Iam debuisset et pridem.

Már korábban kellett volna.

Iam proximus ardet Ucalegon.

Már a szomszéd Ucalegon háza ég.

Iam vidi et alios ventos.

Láttam már különb viharokat is.

Ibi semper est victoria, ubi concordia est. (Publius Syrus)

Ott van a győzelem, ahol az egyetértés.

Ibis redibis non morieris in bello.

Elmész vissza (nem) jössz, meg (nem) halsz a háborúban..

Idem per idem.

Ugyanazt ugyanazzal.

Ignoti nulla cupido. (Ovidius)

Aki nem ismeri az örömöt nem is vágyik rá.

Ignoramus et ignorabimus.

Ismeretlen, és megismerhetetlen.

Imago animi sermo est. (Seneca)

A lélek tükre a beszéd.

In hoc signo vinces.

E jelben győzni fogsz!

In medias res.

A dolgok közepébe vágva.

In vino veritas!

Borban az igazság!

Inter alma silent Musae.

Fegyverek közt hallgatnak a Múzsák.

Inter duo litigantes tertius gaudet.

Két veszekedő között a harmadik örül.

Inter nos.

Maradjon köztünk.

Leve fit, quod bene fertur, onus. (Ovidius)

Légy türelemmel, s majd könnyül a nagy teher is.

Ira furor brevis est.

A harag rövid őrjöngés.

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

A jog előírásai a következők: becsületesen élni, mást nem bántani, megadni mindenkinek azt, ami neki jár.

Ius murmurandi.

A mormogás joga.

Iuventus ventus.

Minden legyen s mindjárt legyen./Fiatalság, bolondság.

Laudator temporis acti.

Ó elmúlt idők dicsérője.

Legem brevem esse opportet.

A törvény legyen rövid.

Legum idcirco servi sumus ut liberi esse possimus.

A törvényeknek azért vagyunk a szolgái, hogy szabadok lehessünk.

Lex rex.

A király a törvény.

Lingua mentem ne praecurrat.

Meg ne előzze sohasem nyelved a gondolatod.

Longum et latum.

Össze-vissza.

Lupus in fabula.

Farkas a mesében.

Maledictus piscis in tertia aqua.

Átkozott a hal a harmadik vízben.

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, rura, duces.

Mantua szült engem, Calabria ragadott magához, most Parthenope tart fogva. Énekeltem legelőket, szántóföldeket, vezéreket.

Manus manum lavat.(Petronius)

Kéz kezet mos

Mater certa, pater semper incertus.

Az anya biztos, az apa mindig bizonytalan.

Memento hominem esse!

Emlékezz: ember vagy!

Mens sana in corpore sano.

Ép testben ép lélek.

Modus vivendi.

A békés egymás mellett élés.

Molliter ossa cubent!

Lágyan feküdjenek a csontjaid!

Nota bene!

Jól jegyezd meg!

Mundus vult decipi, ergo decipiatur!

A világ azt akarja, hogy rászedjék, tehát szedjük rá!

Mutatis mutandis.

Változtatva a változtatandót.

Hannibal ante portas (est).

Hannibál a kapuk előtt (van).

Natura non facit saltus.

A természet nem tesz ugrást.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret.

A természeted kiűzheted vasvillával, mégis mindig visszatér.

Navigare necesse est, vivere non est necesse.

Hajózni szükséges, élni nem.

Ne quid nimis! (Terentius)

Csak semmi túlzás!

Nihil ab omni parte beatum.

Nincs maradéktalan boldogság.

Nihil nimis. (Cicero)

Semmit se túlságosan.

Nihil novi sub sole.

Nincs új a nap alatt.

Nihil obstat, imprimatur.

Semmi akadály, kinyomtatható.

Nihil utilius sale et sole.

Nincs hasznosabb a sónál és a napnál.

Nisi Alexander essem, ego vero vellem esse, Diogenes.

Ha nem lennék Nagy Sándor, Diogenész lennék.

Nomen est omen. (Plautus)

Nevében a végzete!

Nomina sunt odiosa.

A nevek gyűlöletesek.

Non est maior pumilio, licet constiterit in monte.

Nem lesz nagyobb a törpe, ha hegyre áll.

Non multa, sed multum.

Nem sokfélét, hanem (egyből) sokat.

Non omnia possumus omnes.

Nem mindenki képes mindenre.

Non omnis moriar.

Nem halok meg teljesen.

Non scholae, sed vitae discimus. (Seneca)

Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.

Nosce te ipsum.

Ismerd meg önmagad!

Nulla dies sine linea.

Egyetlen nap se múljon el vonás nélkül.

Nulla regula sine exceptione.

Nincsen szabály kivétel nélkül.

Nulla salus bello: pacem te poscimus omnes.

Nincs öröm a háborúban, mindenki békét akar.

Nullum crimen sine lege.

Nincsen bűncselekmény törvény nélkül.

Nullum poena sine lege.

Törvény nélkül nincs büntetés.

Nunc est bibendum.

Most kell inni.

O tempora, o mores.

Ó idők, ó erkölcsök!

Occasio facit furem.

Alkalom szüli a tolvajt.

Oderint, dum metuant.

Gyűlöljenek bár, csak féljenek.

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris: nescio, sed fieri sentio et excrucior.

Gyűlölök és szeretek; Hogy mért teszem ezt, talán kérded? mit tudom én? Így van. Érezem és öl e kín.

Odi profanum vulgus et arceo.

Gyűlölöm a hitvány tömeget és távol tartom magam tőle!

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.

Minden pontot elvisz az (osztatlan elismerést arat), aki keveri a hasznost a kellemessel.

Omnem iacere aleam. (Erasmus)

Egy kockadobásra mindent feltenni.

Omnes eodem cogimur.

Mindannyian ugyanoda kényszerülünk.

Omnia vincit amor.

A szerelem mindent legyőz.

Ora et labora!

Imádkozzál és dolgozzál!

Pacta sunt servanda.

A szerződéseket tiszteletben kell tartani.

Panem et circenses.

Kenyeret és cirkuszt.

Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus.

Vajúdnak a hegyek és nevetséges kisegér születik.

Parva sapientia regitur mundus.

Kevés bölcsesség által irányíttatik a világ.

Parvi sunt foris arma, nisi est consilium domi.

Keveset ér odakint a fegyver, ha otthon nincs okosság.

Pecunia non olet.

A pénznek nincs szaga.

Periculum est in mora.

A késedelem veszedelem!

Persona non grata.

Nem kívánatos személy.

Pia fraus.

Kegyes csalás.

Pietas et literae.

Kegyesség és tudomány.

Pium desiderium.

Kegyes óhaj.

Plenus venter non studet libenter.

A teli has nem szívesen tanul.

Poeta nascitur, orator fit.

A költő születik, szónok azzá lesz.

Post cenam stabis et mille passus ambulabis.

Vacsora után állj fel, és tégy ezer lépést.

Post festa.

Ünnepek után. (Sohanapján.)

Post hoc, ergo propter hoc.

Ezután, tehát e miatt!

Post nubila Phoebus.

Borúra derü.

Primum vivere, deinde philosophari.

Előbb élni, aztán filozofálni.

Primus inter pares.

Első az egyenlők között.

Probatio diabolica.

Ördögi bizonyítás.

Prolimus sum egomet mihi. (Terentius)

Saját magamhoz állok a legközelebb.

Pulvis et umbra sumus.

Por és árnyék vagyunk.

Qualis rex, talis grex.

Amilyen a király, olyan a nyáj.

Quandoque bonus dormitat Homerus.

Néha a jó Homérosz is szundikál.

Quem dii odere, paedagogum fecere.

Akit az istenek meggyűlöltek, pedagógussá tettek.

Quem Iupiter vult perdere, dementat prius.

Akit Jupiter el akar veszejteni, annak elébb elveszi az eszét.

Qui fit, Maecenas, ut nemo sua sorte contentus sit et laudet alia sequentes?

Hogy van az, Maecenas, hogy senki sem elégedett a saját sorsával, és mindenki a másét dicséri?

Qui tempus habet, vitam habet.

Aki időt nyer, életet nyer.

Quicquid discis, tibi discis. (Petronius)

Bármit tanulsz, magadnak tanulod.

Quid brevi fortes iaculamur aevo multa? Quid terras alio calentes sole mutamus? Patriae quis exsul se quoque fugit?

Rövid életünk során miért törekszünk oly sokra? Miért cseréljük föl a más nap által melegített földeket? Akit hazája számkivet, vajon önmaga elől is el tud menekülni?

Quid rides, de te fabula narratur.

Mit nevetsz, rólad szól a mese.

Quieta non movere.

A nyugvót ne mozgassuk.

Quod dixi, dixi.

Amit mondtam, megmondtam.

Quod erat demonstrandum.

Amit bizonyítani kellett.

Quod licet Iovi, non licet bovi!

Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek!

Quod sibi non vis, alteri ne feceris.

Amit magadnak nem akarsz, azt mással se tedd!

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

Meddig élsz még vissza, Catilina, a türelmünkkel?

Quot capita, tot sententiae.

Ahány ember, annyi vélemény.

Rebus sic stantibus.

Mivel a dolgok így állnak.

Reginam occidere nolite timere bonum est si omnes consentiunt ego non contradico.

A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindannyian beleegyeztek én nem ellenzem.

Repetitio est mater studiorum.

Ismétlés a tudás anyja.

Requiem aeternam dona ei, Domine!

Örök nyugodalmat adj neki, Uram!

Requiescat in pace!

Nyugodjon békében!

Res cogens.

Kényszerítő dolog.

Roma aeterna est. (Urbs aeterna.)

Róma örök. (Az örök város.)

Roma deliberante Saguntum perit.

Míg Róma tanácskozik, Saguntum elvész.

Roma locuta, causa finita.

Róma szólt, vége a vitának.

Romae omnia venalia sunt.

Rómában pénzért minden eladó.

Salus rei publicae suprema lex esto!

A köztársaság üdve legyen a legfőbb törvény!

Sapienti pauca. (Terentius)

Az okos ember kevés szóból is ért.

Sapienti sat.

A bölcsnek ennyi elég.

Sed mulier cupida, quod dicit amanti, in vento et rapida scribere opportet aqua.

De amit a szerelmes asszony kedvesének mond, szélbe és sebes patakvízbe kell fölírni.

Senatores boni viri, senatus mala bestia.

A szenátorok tisztességes emberek, de a szenátus szörnyeteg.

Sero venientibus ossa.

Későn jövőknek csontok jutnak.

Servus humillimus, domine!

legalázatosabb szolgád, uram!

Sex horas dormire sat est iuvenique senique.

Elég 6 órát aludni fiatalnak, öregnek.

Si deus nobiscum, quis contra nos?

Ha az Isten velünk van, ki van ellenünk?

Si duo faciunt idem, non est idem.

Ha ketten teszik ugyanazt, az nem ugyanaz.

Si fueris Romae, Romano vivito more!

Ha Rómában élsz, élj római módon.

Si tacuisses, philosophus mansisses.

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

Si vis amari, ama!

Ha azt akarod, hogy szeressenek, szeress!

Si vis pacem, para bellum.

Ha békét akarsz, készülj a háborúra!

Sic itur ad astra.

Így jutunk el a csillagokig.

Sic transit gloria mundi.

Így múlik el a világ dicsősége.

Similis simili gaudet.

A hasonló örül a hasonlónak.

Sincerum est nisi vas, quodcumque infundis, acescit.

Ha nem tiszta az edény, bármit öntesz bele, megsavanyodik.

Sine ira et studio.

Harag és elfogultság nélkül.

Sit tibi terra levis!

Legyen neked könnyű a föld!

Soli Deo gloria!

Egyedül Istené a dicsőség!

Sors bona nihil aliud.

Jó szerencse, semmi más.

Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae.

Nézelődni jönnek (az asszonyok) hogy őket is megnézzék.

Status quo.

Fennálló állapot.

Sub pondere crescit palma.

Súly alatt nő a pálma.

Sub rosa.

Titokban.

Summa summarum.

Mindent összevetve.

Summum ius, summa iniuria.

A legnagyobb jog a legnagyobb jogtalanság.

Sunt lacrimae rerum.

A dolgoknak is vannak könnyei.

Sutor ne ultra crepidam.

Suszter, maradj a kaptafánál!

Tabula rasa.

Tiszta lap.

Tarde venientibus ossa.

A későn jövőknek csak a csontok jutnak.

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.

Az idők változnak és velük változunk mi is.

Terminus technicus.

Szakkifejezés.

Terra incognita.

Ismeretlen terület.

Tertium non datur.

Harmadik lehetőség nincs.

Timeo Danaos et dona ferentes.

Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is!

Tolle et lege.

Vedd és olvasd!

Tres faciunt collegium.

Hárman alkotnak társaságot.

Tu regere imperio populos Romane memento parcere subiectis et debellare superbos.

Emlékezz, ó római, hogy hatalmaddal irányítod a világot, kíméld, aki meghódolt, de leverd, aki lázad.

Tamdiu discendum est, quamdiu vivas. (Seneca)

Addig kell tanulnod, míg csak élsz.

Ubi bene, ibi patria.

Ahol jól megy a sorom, ott a hazám.

Ubique bonum est, sed optimum est domi esse.

Mindenütt jó, de legjobb otthon.

Ugocsa non coronat.

Ugocsa nem koronáz!

Ultima ratio regum.

A királyok utolsó érve.

Ulula cum lupis.

Üvölts együtt a farkasokkal!

Una salus victis nullam sperare salutem.

A legyozötteknek egy menedékük van: hogy ne reménykedjenek semmiféle menedékben .

Unus est Deus.

Egy az Isten.

Unus testis nullus testis.

Egy tanú nem tanú.

Urbi et orbi.

A Városnak (ti. Rómának) és a világnak (adott áldás).

Usus te plura docebit.

A gyakorlat sok mindenre megtanít téged .

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

Bár hiányoznak az erők, dicsérendő az akarat.

Vae victis!

Jaj a legyőzötteknek!

Vanitatum vanitas.

Hiúságok hiúsága.

Veni, vidi, vici! (Suetonius, Caesar)

Jöttem, láttam, győztem.

Verba movent, exempla trahunt.

A szavak megindítanak, a példák húznak.

Verba volant, scripta manent.

A szó elszáll, az írás megmarad.

Veritas vincit.

Az igazság győz.

Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat.

Figyeljenek a konzulok, hogy az államot semmi kár ne érje!

Video meliora proboque, deteriora sequor.

Látom a jót, helyeslem, de másként cselekszek.

Vincere scis Hannibal, sed victoria uti nescis.

Győzni tudsz Hannibál, de a győzelemmel élni nem tudsz!

Vis maior.

Elháríthatatlan akadály.

Vitam et sanguinem pro regina nostra (sed avenam non).

Életünket és vérünket (de zabot nem) a királynőért!

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango.

Hívom az élőket, siratom a halottakat, elhárítom a villámokat.

Volens, nolens.

Akarva, nem akarva.

Vox populi, vox Dei.

A nép szava Isten szava!

Köszönet Monostori Martinának fordítások pontosításáért

Forrás: Polczer Porta

74 comments

  1. Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit – Senki sem szereti a fájdalmat önmagáért, vagy törekedik hozzájutni és részesedni benne csak azért, mert az fájdalom. Cicero “De finibus bonorum et malorum” (A legfőbb jóról és rosszról) című műve néhány bekezdésének véletlenszerűen összevágott szavaiból alakították ki. Ebből következően nincs értelmes jelentése, sokszor még maguknak a szavaknak sem (itt az elitnek például).

 1. Bella gerant alii, tu felix Austria nube és nem
  Bella garant

  Errare humanum est.

  különben csóközön, jó az oldal!!!!!!!

  1. Hálásan köszönöm a kommentet és az értékes kiegészítést. Örömömre szolgál a weboldalat dicsérő megjegyzése is. Köszönöm szépen!

 2. Az összegyűjtött mondások kíválóak büszke lehetsz az oldaladra nagyon jó és hoz egy kis régies,latin erkölcsiséget ebbe a modern világba 🙂
  Egy szónak is száz a vége 🙂
  Gratulálok !! ^^

  1. Hálásan megköszönöm a kommentedet. Pontosan az a célom, hogy ráirányítsam minél többek figyelmét a szellemi közkincsre, a valódi értékre. Ma az emberek túlnyomó többsége sajnos megelégszik a bulvársajtóval, bulvármédiával. A nagyvilágnak oly sok igazán kiművelt emberfőt: irodalmárt, művészt, tudóst adó hazánk lakossága egyre igénytelenebb. Rohamosan kezdjük megközelíteni az alul iskolázott, legendásan buta amerikai nép szellemi színvonalát.

 3. Pár ütéstől rájön az ember, hogy nincs is üvegből!!
  ,,Once you’ve taken a few punches and realise you’re not made of glass,,

  szia ha letudnád fordítani megköszönném előre is köszi

  1. Végtelenül sajnálom, de a segítségemre angoltudásom hiányában nem számíthatsz. Egyébként sem értem a kérést, hiszen a kommentedben szereplő magyar mondat alatt ott szerepel ugyanaz angolul is.

   1. latinul gondoltam hátha lelehetne de gondolom akkor nem mind1 köszi

 4. Szia!

  Először is Gratula ehhez a gyűjteményhez!;)
  Másodszor letudnád nekem fordítnani ezt:
  Soha ne add fel! angolul:Never back down!

  előre is köszi a válaszod!

  1. Hálásan megköszönöm dicsérő megjegyzését. Segíteni sajnos a latin tudásom hiányában azonban nem tudok. Ezt őszintén sajnálom, és bocsánatát kell, kérjem! Üdvözlettel,

   Balogh Péter

 5. Soha ne add fel! angolul:Never back down! ez véleményem szerint nem teljesen ó fordítás, mert a Never back down! Inkább jelenti azt, hogy sose hátrálj meg vagy azt, hogy soha ne hátrálj. Illetve a Soha ne add fel! angolul Never give up lenne szerintem.

 6. Nagyon jó az oldal, egypicit még lehetne bővitení , latin szakos vagyok nemmindent találtam meg benne .

  1. Köszönöm szépen a dícsérő szavakat. Jómagam mindössze olyan, igen szerény latin nyelvű oktatásban részesültem 38 évvel ezelőtt, amely a gyógyszrészeti tanulmányaimhoz az egyetem szerint még éppen elégséges volt. Üdvözlettel,

   Webmester

  2. És a magyar helyesírást már nem kell tudni egy latin szakosnak?????????????

   1. Köszönöm a megjegyzést. Latin szakos nem vagyok. Sajnálom, hogy az eredeti helyen megjelenő cikket nem néztem át alaposabban.

  3. On ne voit bien qu avec le coeur essentiel est invisible pourles yeux!
   Paris vaut bien une messe!
   Ferme les yeux et le monde devient celui que tu veux!
   Les hommes ont oublie cet te verite,dit le renard.Mais tune dois pas l’oublier!
   Tu deviens responsable pour toujours dece que tuas apprivoise tu es hesponsable de ta rose.
   Mais ou sont les neiges d’antant.
   Tudna nekem valaki segiteni?Nekem nem megy!

   1. On ne voit bien qu avec le coeur essentiel est invisible pourles yeux!
    Paris vaut bien une messe!
    Ferme les yeux et le monde devient celui que tu veux!
    Les hommes ont oublie cet te verite,dit le renard.Mais tune dois pas l’oublier!
    Tu deviens responsable pour toujours dece que tuas apprivoise tu es hesponsable de ta rose.
    Mais ou sont les neiges d’antant.
    Tudna nekem valaki segiteni?Nekem nem megy!!!

 7. Milyen formában nyilatkozták ki a magyar rendek hűségüket Mária Teréziához? Ezt leírták és megesküdtek rá, vagy csak néhány főúr bekiabált, a többiek meg vivátoztak, és ebből szállóige lett? És a “de zabot nem” benne volt a hiteles írott nyilatkozatben (ha volt ilyen)? Értette Mária Terézia, hogy mit jelent számára hogy magyar zabot akkor sem kap, ha Magyarország elvérzik ? Lehet, hogy rosszul értelmezem, de bolondság inkább meghalni a királynőért, mintsem megtagadni tőle (valami ősi magyar értéket, támogatni a hadsereget, vagy valami más átvett értelmű dolgot/eszmét). Mit??? Nem vagyok én olyan diplomata, hogy a sorok között is tudjak olvasni! Megmagyarázná valaki?

 8. Szia! Nagyon jó amit összehoztatok, nagyon tetszik! 🙂 Én is a segítségedet kérném ha nem baj… Próbáltam már pár helyen, de vagy nem kaptam választ vagy nem tudták lefordítani… A következő lenne: “Minden véges… a vég is!…” Nagyon fontos lenne. Ezzel szeretnék megemlékezni egy nekem fontos emberre. Remélem tudsz segíteni! És előre is köszönöm! 🙂

 9. hello, nagyon jól össze lett hozva az oldal. 🙂
  láttam h sok latin szakos is ellátogat ide, szal szeretném megkérdezni hogy hogy van latinul az hogy: Sose add fel! nagyon fontos lenne!! 🙂

  1. Kedves Adrienn! Nem vagyok latin szakos, és nem tudok latinul. Kérem, kérjen mástól segítséget! Üdvözlettel: Admin

 10. Szevasztok!

  Egy internetes barátomnak mondtam múltkor, illetve tanácsoltam a latin közmondásokat – és tessék most meg megtaláltam – el is küldöm neki íziben…

  Köszönöm ismeretlen – még nagyon sok van, ez csak egy kis része – a tudást így is mentettük – mert akkor pusztították…

  szeretettel: spártáéskus…

  1. Köszönöm szépen a kedves bejegyzést. Nagy örömömre szolgál, ha a latin mondások bejegyzést használni tudjátok. Üdvözlettel: Admin

 11. hello, nagyon jól össze lett hozva az oldal. 🙂
  láttam h sok latin szakos is ellátogat ide, szal szeretném megkérdezni hogy hogy van latinul az hogy: Sose add fel! nagyon fontos lenne!! 🙂 üdvözlettel: BETTI !!!!

  1. Kedves Betti!

   Végtelenül sajnálom, de segítségére nem lehetek. A latin nyelvet nem ismerem.
   Üdvözlettel: Web Admin

 12. Sziasztok!
  Tudna nekem segíteni valaki abban h ennek h van a latin fordítása: Istenem… légy könyörületes az ellenségeimhez, mert én nem leszek az!
  Lécci segítsetek!!

 13. Szia!
  Nagy nehezen rátaláltam az oldaladra, nagyon jó, (nem semmi)! Most kezdtem el a latint és lenne néhány fordítandóm, amiket nem találtam sem itt, sem máshol. Tudnál nekem segíteni ebben, mert fontos lenne hogy jól sikerüljön a fordításom.
  gloriam magnam habet
  pastor pueros invenit
  pueri feminae placent
  cum sociis consilium habent
  patrem et matrem parentes nominant
  servi in potestate patris sunt
  in Latio pastores vivunt

  Köszönöm: Barbi

 14. Szia.

  Nagyon jó az oldal. Hasznos!
  Nincs valami boldogsággal, nevetéssel kapcsolatos frappáns kis latin mondásod?

  Köszönöm:
  Seraph Design

 15. letudná nekem valaki fordiítani latinra azt ,hogy :
  “A fájdalom az ,amikor a gyengeség elhagyja a testet”?és
  “A vér cinkossága ősi,bizalmas kötelék”
  köszi

 16. Nagyon jo gyüjtemény, örülök,hogy ràtalàltam. Kérdésem lenne, ami a “poetica licentia” mondàst illeti. Helyes-e ez a mondàs? Köszönöm : E.M.H-P.

  1. Az Idegen szavak kéziszótára c. könyvből (1958) poetica licentia (e:poétika licencia) lat, irod. költői szabadság bizonyos művészeti cél elérése érdekében, eltérés a nyelvtan, stilisztika és a verstan egyes általánosan elfogadott szabályaitól v. a valóság tényeitől”

   1. Kedves Margit!

    Hálásan köszönöm a hozzászólását. Végtelenül sajnálom, ha csalódást okozok Önnek. Szégyenkezve írom le, (be kell valljam), a latin nyelvnek ismerője sohasem voltam.
    Üdvözlettel: Balogh Péter

 17. certainly like your website but you need to take a look at the spelling on quite a
  few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find
  it very troublesome to tell the reality nevertheless I’ll definitely come again again.

 18. Thanks a lot for sharing this with all of us you really realize what you are
  talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my site =).
  We may have a link exchange arrangement among us

 19. I usually do not comment, however I browsed a few of the remarks
  on this page Latin mondások Lighthouse. I do have a couple of questions for
  you if you do not mind. Is it just me or do some of
  the comments come across as if they are written by brain dead individuals?
  😛 And, if you are posting on other sites, I would like to
  follow you. Would you list of every one of all your social community sites like your linkedin profile,
  Facebook page or twitter feed?

 20. My brother recommended I might like this blog.
  He was entirely right. This post actually made my day. You
  cann’t imagine just how much time I had spent for
  this info! Thanks!

 21. Nem INTER ALMA SILENT MUSAE, hanem ARMA!
  Az alma itt egy kicsit így akár még vicces is…

 22. Szerintem helesen:Ab ovo usque ad malam. Az ab prepozíció ablatívuszt, az ad viszont akkuzatívuszt vonz.

 23. Elnézést kérek az elütésekért; késő este volt…

  A válaszát értsem úgy, hogy én tudom rosszul?

 24. Kerestem volna itt latinul, hogy “Tartsd meg a rendet és a rend megtart tégedet”
  Tudná valaki pótolni?

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s