GNOSZTIKUS BÖLCSESSÉG

Közzétette:

A NEMZETKÖZI GNOSZTIKUS MOZGALOM nem egy fölösleges új iskola, hanem a régi, amelyen keresztül megnyilvánul a tegnapi, mai és a mindörökké létező GNÓZIS.

Az örök Gnózis, mint A MINDEN IDŐK BÖLCSESSÉGE MINDEN korban és minden helyen másképpen öltözik fel, egy más formában és sajátos szimbolikával azért, hogy minden pillanatban átadja a SZEMÉLYTELEN és IDŐTLEN IGAZSÁGOT.

A GNOSZTIKUS MOZGALOM a XX. század teljében egy formája, módja az ŐSI TUDÁSNAK.

Az AGEAC a jelenben egy ezoterikus, nemzetközi, tudományos és kulturális rangon lévő intézmény, különböző munkakörű emberekkel akik érdekeltek a kutatásban és abban, hogy a jelenben felszínre hozzák a múlt nagy gnosztikus tanításait.

A GNOSZTIKUS MOZGALOM és iskola ingyen ajánlja fel a módszereit és rendszereit mindenki számára, hogy ellenőrizzük az EGYETEMES TANÍTÁSOKAT amelyek megígérik, hogy az embert ismeretlen határokig vezetik .

A GNOSZTIKUS INTÉZMÉNY nem követ jövedelmező célokat azért, hogy bármely személy, szociális vagy gazdasági helyzetétől függetlenül részesüljön a kutatásai eredményeiből.

Ámbár a GNOSZTIKUS EGYESÜLET tanulmányozza, az emberi kultúra aspektusait is, többek között, a különböző vallásokat amelyek léteztek a világon, a Gnózis nem egy vallás és nem egy szekta.

A GNOSZTIKUS EGYESÜLET tiszteletben tartja a tagjai személyes hitét, sok személy jár a kurzusaira, különböző hitekkel és filozófiákkal.

Befejezzük alázatosan kijelentve és az igazság nevében, hogy a GNOSZTIKUS EGYESÜLET-nek (AGEAC) egy egyedi és kizárólagos célja van; hogy átadja és a hozzánk hasonlóknak szétossza, komolyan és tudományos szigorral, a minden idők Gnózisát, ezt a tudományt ami lehetőséget ad a modern ember számára, hogy egy humánusabb, tudatosabb látásmódja legyen, végeredményben egy transzcendentális látásmódja a létezéssel kapcsolatban.

A GYAKORLATI GNOSZTICIZMUS ÉS AZ ELMÉLETEK

Nyilvánvalóan nem tagadhatjuk, hogy a világon ma két olyan dolog van ami életre, halálra küzd a fennmaradásáért. Elsősorban vegyük a spirituális irányzatot, amiben megtalálható az összes hivő és vallási iskola.

Másodsorban, a másik oldalon a materialista irányzat a dialektikával együtt stb.

A spirituális irányzat azt hiszi, hogy csak ő birtokolja az igazságot. A materiális, ateista irányzat is ugyanazt feltételezi, hogy ő birtokolja az igazságot. A spirituális irányzat az Isten-Lélek-et imádja, mindegy, hogy milyen néven nevezik: Allah, Brahma, Isten stb. A materialista irányzat az Anyag-Istent imádja, mindegy hogy milyen nevet adnak neki. Két irányzat van. A spirituális irányzat a saját elméleteire épül. A materialista szintén a sajátjaira. Akkor kinek van igaza? A jobboldaliaknak vagy a baloldaliaknak?

Anélkül, hogy támadnánk valamelyik irányzatot is, azt fogjuk mondani, hogy sem egyik sem másik nem ismeri az igazságot, azt, hogy mi az igazság.

A spiritualizmus és a materializmus fanatikusai megtöltötték a világot elméletekkel, feltevésekkel amelyeket sohasem tettek próbára .

“Az ember aki nem teszi gyakorlattá metafizikáját, olyan mint egy szamár, megrakva könyvekkel” , mondta Mohamed.

Az elméletek már fárasztóvá váltak, olyannyira, hogy eladták és újra eladták a piacon… És akkor mi történik ?

Az írók ellentmondanak önmaguknak a saját műveikben. Szegény olvasó a kétségek keserű poharából kell igyon. Az elméletek csak arra használnak, hogy foglalatosságokat szüljenek számunkra és hogy megkeserítsék az életünket.

Az intellektuális információ valójában nem átélés. A nagy tudás nem kísérlet. A próbálkozás, a kísérletezés, a kizárólagos háromdimenziós bemutatás nem egységes, nem teljes.

A bensőnkben léteznek az elménél felsőbbrendűbb lappangó képességek, függetlenül az értelemtől, melyek képesek tudást és egyenes tapasztalatot adni bármelyik jelenséggel kapcsolatban.

Meg kell értenünk, hogy a vélemények, elméletek, teóriák, feltevések nem jelentenek ellenőrzést, tapasztalást, egyes jelenségek vagy mások teljes tudását.

Mindenféle gőg nélkül, rá kell jönnünk, hogy ennyi sötétség között, a gnosztikus tanulmány egy balzsam a tehetetlen fényt kereső számára.

Kedves olvasó, a Gnózis kulcsokat ajánl neked és módszereket, hogy magadon keresztül tapasztald meg tudományos formában mindegyik elemet ami benne foglaltatik ebben az Egyetemes Bölcsességben.

Az elméletek nem használnak semmire; gyakorlatiasnak kell lennünk és a saját élményeinken keresztül kell megismernünk létezésünk tárgyilagosságát.

Goethe okkal mondta: : “Az összes elmélet szürke, de zöld csak az aranygyümölcsös bokor, ami az élet…”

GNOSZTIKUS ALAPELVEK

center

Mindig is alapvető vágya volt az embernek tudni, hogy ki ő, honnan jött és hová tart. Erre az elsőrendű szükségletre válaszol a GNÓZIS.

A Delphoi Templom élő kövébe vésve egy régi szállóige ezt mondja: “HOMO NOSCE TE IPSUM…” (Ember, ismerd meg önmagad és megismered az Univerzumot és az Isteneket).

Az ember a legrégibb idők óta, állandóan azt kereste, hogy a lehetőségeit kibővítse, hogy megismerje önmagát és saját anyagi és spirituális sorsát.

Meg van írva, hogy “Isten dicsősége abban áll, hogy elrejtse titkait, az emberé pedig abban, hogy ezeket megtalálja.”

Megtalálni önmagadban a tökéletes megoldást a Természet összes titkára, nem eretnekség vagy abszurdum, sőt mi több ez a legméltóbb és legdicsőségesebb jog amelyet birtokolhat minden emberi teremtmény.

Eljött az idő hogy felfedezzük magunkat, hogy igazából megismerjük önmagunkat. Nem éri meg a fáradtságot élni azért, hogy csak élj, anélkül hogy tudj valamit magadról, anélkül, hogy tudd ki vagy, honnan jöttél és miért létezel.

Kutató barátom, szükséges, hogy megismerjük az összes választ ezekre a kérdésekre, ezért született meg a gnosztikus tudomány.

Fontos tudni, hogy etimológiai szempontból, a GNÓZIS szó görög eredetű, és TUDÁST jelent; mégis világos, hogy nem egy megszokott tudásról van szó. Az ember számára a GNÓZIS egy FELSŐBBRENDŰ TRANSZCENDENTÁLIS ISMERET.

Ez az EGYETEMES és IDŐTLEN TUDÁS amelyből kisugárzott a múlt nagy civilizációinak a hatalmas teológiai, filozófiai, művészi és szimbolikus hasonlósága a bizonyíték arra, hogy minden egy tőről fakad.

“JANA” , “YANA” , “GNANA” vagy “GNOSIS” a JANO tudománya vagy a BEAVATÁSI TUDÁSNAK tudománya, ENOCHION tudománya avagy a Jövendőmondóé.

A “JINA” szó amiből a “GNOSIS” ered, nem más mint a fentebb említett szó kasztíliai kiejtése; az eredeti írásmódja a perzsából és az arabból ered és nem “JINA” , hanem “DJIN” vagy “DJINN” és így láthatjuk sok író műveiben.

Nyilvánvaló, hogy egy tanult ember sem kerülhet bele abba a csapdába, mint régen, hogy a Gnosztikus irányzatnak kizárólag egy spirituális oldalát hozza felszínre.

Annak ellenére, hogy számításba vesszük a gnosztikus tanításokat amelyek tartalmazzák a Görög és Keleti, beleértve a Perzsiai, Mezopotámiai, Szíriai, Indiai, Tibeti, Palesztin, Egyiptomi stb. elemeket, nem kell soha elfelejtenünk azokat az elemeket amelyek megtalálhatók olyan fenséges kultuszokban mint a Nahua, Tolték, Azték, Zapoték, Maja, Inka, Chibchauszi, Quechuaszi stb. és a többi Latin-amerikaiban.

Ebből következik , hogy régimódi az a gondolkodás, hogy a Gnózist úgy fogjuk fel mint egy egyszerű metafizikus irányzatot a kereszténység szívébe ágyazva. A GNÓZIS tulajdonképpen egy EGZISZTENCIÁLIS HOZZÁÁLLÁS sajátos jellemzőkkel, mély gyökerekkel, az összes nép legősibb magasztos és kifinomult ezoterikus vágya, kiknek történelme sajnos, hiányosan ismert a modern antropológusok számára.

Nagyon őszintén beszélve, kertelés nélkül kijelentjük, hogy a Gnózis a tudatnak egy nagyon természetes funkciója; egy “PHILOSOPHIA PERENNIS ET UNIVERSALIS”.

Kétségkívül, a Gnózis, Isteni Misztériumok által megvilágított tudás egy elit részére fenntartva.

A “GNOSZTICIZMUS” szó nyelvtani felépítésében bennfoglaltatnak azon rendszerek és irányzatok, amelyek a Gnózis tanulmányozására szolgálnak.

Ez a Gnoszticizmus magába foglal egy sorozat összefüggő, tiszta, pontos, alapvető elemet, amely ellenőrizhető a közvetlen misztikus kísérletek által:

 • “Az átok a tudomány és a filozófia szempontjából”
 • “Ádám és Éva a Héber Teremtésben”
 • “Az Eredendő Bűn és a Paradicsom elhagyása”
 • “Lucifer – Nahuatl titka”
 • “A Belső Én Halála”
 • “A Teremtő Erők”
 • “Salvator Salvandus lényege”
 • “Szexuális misztériumok”
 • “Belső Krisztus”
 • “A Misztikus Erők Ignikus Kígyója”
 • “Leszállás az Alvilágba”
 • “Visszatérés az Édenbe”
 • “Lucifer ajándéka”…

Az a része a Gnosztikus hittételeknek amelyek összegzik az alapvető Ontológiai, Teológiai és Antropológiai alappontjait, amelyek a fentebbi művekben megvoltak említve, képezik az autentikus részét a Gnoszticizmusnak.

PREGNOSZTIKUS az ami kézzelfoghatóan, elkülönítetten és szemmel láthatóan közelebbről meghatároz egy észrevehető jellegzetességet a Gnosztikus rendszerekben, beépítve ezt az aspektust egy olyan idegen koncepcióban, ami különböző a Forradalmi Gnoszticizmusétól. Ez a gondolkodás minden kétséget kizárva nem Gnoszticizmus, de azért mégis hasonlít a Gnoszticizmushoz.

PROTOGNOSZTIKUS a teljes Gnosztikus rendszer kezdetleges alakban, olyan mozgalmak melyek vezetése hasonló a Gnosztikus irányzatokéhoz.

A “GNOSZTIKUS” melléknevet, lehet, sőt, intelligens módon kell használni, úgy a fogalmakat is amelyek valamilyen formában kapcsolódnak a Gnózishoz, a Gnoszticizmust is beleértve.

A “GNOSZTICIZÁLT” kifejezés, kétség nélkül, nagyon közel áll a “pregnosztikus” szóhoz a jelentése által, minthogy a szó valójában szigorú értelemben kapcsolatban áll a belső aspektusokkal és némi hasonlóságot tartalmaz az Univerzális Gnoszticizmussal, de amelyek egy olyan irányzatba foglaltatnak amelyek nem úgy vannak meghatározva mint a Gnózis.

Szilárdan leszögezve ezeket a jelentéstani értelmeket, térjünk át arra, hogy most tisztán határozzuk meg a Gnoszticizmust.

Itt a lehetőség, hogy ebben a füzetben leszögezzük egy kiemelt formában, hogy a Gnoszticizmus egy természetes, mély és intim vallási folyamat. Egy alapokon álló autentikus Ezoterizmus, kibontakozva percről percre, sajátos misztikus személyes kísérletekkel… Kitűnő hittétel ami magába foglalja a mitikus és néha a mitologikus formát is. Mágikus liturgia, megmagyarázhatatlan élő példákkal a Lény Fenséges Tudatára…

Forrás: AGEAC – Antropológiai és kulturális tanulmányok gnosztikus egyesülete

3 comments

 1. Már régóta gnosztikus vagyok,azt hiszem igy születtem.Gyermekkorom óta a belső tudást keresem és sikerült is megtalálnom,igy azt tanulmányozom,de egyedül vagyok ,fejlődni szeretnék,a Gnózis sugarait bevonni az életembe.

 2. szeretnék még többet és még többet és még többet TUDNI!!!!!!!!
  KÖSZÖNÖM A VÁLASZT ÉS LEHETŐSÉGET
  SZERETETTEL
  MÁRTI

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s