Vizsolyi Bible in 1590

A reformáció okai, eszméi és terjesztői magyar földön

Közzétette:

 

 

A Magyar Királyság 1541 utáni darabokra hullásával és politikai megosztottságának állandósulásával párhuzamosan Európa más országaihoz hasonlóan magyar földön is gyökeret vertek a reformáció eszméi. Bár Luther nézetei már Mohács előtt megjelentek, nagyobb ismertségre és népszerűségre csak a csatavesztés utáni évtizedekben tettek szert. A lutheri, majd helvét és egyéb hitújító tanok terjedésének részben ugyanazok voltak az okai, mint másutt: a korai kereszténység puritán és plebejus eszményeinek felértékelődése a gazdag, hatalmas és erkölcsi botrányaival felháborodást kiváltó egyház valóságával szemben; a vallásosság tartalmának racionális újraértelmezése (a tisztítótűz, valamint Mária és a szentek tiszteletének elvetése, a böjt eltörlése); a papi nősülés engedélyezése; az anyanyelvi szertartások bevezetése; a lelkipásztorok szorosabb kötődése kisközösségeket alkotó gyülekezeteikhez; s nem utolsósorban az egyházi földbirtokok megszerzésének lehetősége. Az általános okok mellett azonban speciális magyar okok is közrejátszottak. Ilyen volt a katolikus püspöki kar felének pusztulása a mohácsi csatában, valamint a plébániai és kolostori hálózat szétzilálódása a Hódoltság területén. Maguk a főpapok sem maradtak híveikkel: az esztergomi érsek Nagyszombaton, a kalocsai a Szepességben, az egri püspök Kassán rendezkedett be. Eltávozott székhelyéről a pécsi, csanádi és váradi püspök is. Bár a török megszállók vallási ügyekben általában közömbösséget tanúsítottak, a protestáns prédikátorok térítő tevékenységét inkább eltűrték, mint a katolikus papok igehirdetését. Mindezek mellett fontos szerepet játszott a két uralkodó hatalmi rivalizálása és táboruk erősítésének a szándéka, amelyhez képest a vallási hovatartozásnak mindkét fél kisebb jelentőséget tulajdonított.

A reformáció első népszerűsítői a szegény egyház eszméjét régtől fogva hirdető ferences szerzetesek és a külföldi egyetemekről, mindenekelőtt Wittenbergből hazatérő katolikus papok, legfőbb patrónusai pedig az egyházi birtokok megszerzésére vágyó nagybirtokosok voltak. Az utóbbiak közé tartozott Nádasdy Tamás, 1554-től a királyság nádora, aki sárvári birtokán iskolát és nyomdát alapított, amelynek működtetését a Krakkóban és Wittenbergben tanult, s ott Erasmus eszméivel feltöltődött Sylvester Jánosra bízta. 1541-ben Sylvester tollából látott napvilágot az Újszövetség első magyar fordítása, amely egyben az első Magyarországon kiadott magyar nyelvű könyv volt, s ő fedezte fel azt is, hogy az addig barbárnak vélt magyar nyelv éppúgy rendelkezik grammatikai szabályokkal, mint más nyelvek. Ezzel többé-kevésbé egy időben számos más nyomtatvány is a magyar nyelvű kultúra terjedését jelezte. Közéjük tartoztak Szkhárosi Horváth András 1540-es és Sztárai Mihály 1550-es években kiadott vitairatai a reformáció mellett és a katolikus egyház ellen, valamint Bencédi Székely István protestáns szellemű világtörténete (Chronica ez Világnak jeles dolgairól, 1559). Mint minden akkori hasonló műben, az emberiség története ebben is Ádámmal és Évával kezdődött, amit a szerző egészen 1558-ig követett nyomon. Ehhez csatlakozott az utolsó ítélet ugyancsak a szokásos prognózisa, amit a keresztény Európa és az Oszmán Birodalom végső összecsapásának a keretében képzelt el. A magyar nyelvű kultúra terjesztésében kiemelkedő szerepet játszott az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás megjelenése 1590-ben, amely Károli Gáspár gönci lelkész és két-három ismeretlen segítőjének érdeme. A megjelenési helyéről Vizsolyi Bibliának nevezett munka első kiadása 7—800 példányban jelent meg. 1608-ban azonban már újra kiadták, s ezt követően napjainkig még mintegy háromszázszor nyomták újra. A magyar irodalmi nyelvhasználat normáinak kialakulására ezáltal – a bibliaértelmezésekhez és a hitvitázó irodalomhoz hasonlóan – igen jelentős hatást gyakorolt.

 

Vizsolyi Bible in 1590

Az 1590-ben megjelent Vizsolyi Biblia címlapja

Az erdélyi szászokat elsősorban a bécsi egyetemen, majd Baselben tanult brassói iskolamester, Johannes Honterus nyerte meg Luther tanainak. Honterus számos német nyelvű művében foglalkozott a régi és az új hitelvekkel, és könyveinek jó részét 1539-ben alapított saját nyomdájában adta ki. Teológiai munkái és sikeres egyházszervezői tevékenysége okán Luther az új vallás magyarországi apostolának (evangelista in Hungaria) nevezte. A kolozsvári polgárság körében Kaspar Helth, azaz Heltai Gáspár fejtett ki hasonló tevékenységet. Wittenbergi tanulmányai után, ahol Luthert is megismerte, Heltai evangélikus lelkész lett Kolozsváron, 1550-ben nyomdát alapított, megtanult magyarul és 1575-ben kiadta Chronica az Magyaroknak dolgairól… című színes, helyenként kifejezetten szépirodalmi értékű történelemkönyvét. Főleg Bonfinire támaszkodva ebben a mohácsi csatavesztésig ismertette a magyar történelmet. A tipikus protestáns felfogás szerint a pápa nála is az ördög szolgájaként jelent meg, aki a magyar uralkodókat – Szent Istvántól Zsigmondig – rossz irányba befolyásolta. Lelkesedni Mátyás királyért lelkesedett, akinek elsősorban város- és parasztvédő politikáját helyeselte, Mátyás ellenpontjaként Szapolyai Jánost mutatta be, aki 1514-ben leverte a paraszthadakat, majd Mohács után lepaktált az Antikrisztussal. Az emberi cselekedetek valódi motívumai Heltait sem érdekelték: a történelem számára még az isteni gondviselés példatára és a protestáns nézőpont igazolására felhasználható propagandaanyag volt.

 

Chronica by Gaspar Heltai

Heltai Gáspár 1575-ben kiadott magyar történetének címlapja

Forrás: Romsics Ignác: Magyarország története (195—196. oldal) Kossuth Kiadó, 2017 ISBN 978-963-09-9005-9

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s